Medic-Seals


Medic-Seals
Twoje bezpieczeństwo naszym priorytetem

Polityka prywatności

Polityka prywatności Medic-Seals Andrzej Giertuga

 

Definicje.

 

 

 1. Administrator – Medic-Seals Andrzej Giertuga z siedzibą w Zielonej Górze, 65-027, ul. Akacjowa 1/6

 

 1. Użytkownik/Klient – każda osoba fizyczna korzystająca z jednej albo kilku oferowanych przez Administratora usług;

 

 1. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora;

 

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 

 1. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

 

Polityka prywatności.

 

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo ich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, Medic-Seals Andrzej Giertuga  ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 

Administratorzy

Administratorem danych osobowych jest Medic-Seals Andrzej Giertuga z siedzibą w Zielonej Górze, 65-027, ul. Akacjowa 1/6, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej: NIP: 9731065705, Regon 383752625

 

 

Czym są dane osobowe?

 

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych usług takimi danymi są: imię, nazwisko, dane adresowe, nr PESEL, dane zawarte w Państwa dokumentacji medycznej, kartach informacyjnych.

 

Podstawa i cel przetwarzania

 

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z usług Administratora wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 1. a) podjęcia działań – na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba,

której dane dotyczą – przed zawarciem umowy;

 1. b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 2. c) w celu obsługi reklamacji;

 

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Medic-Seals Andrzej Giertuga  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu:

 1. a) oferowania i obsługi produktów lub usług własnych;
 2. b) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń przysługujących Medic-Seals Andrzej Giertuga .;
 3. c) w celach analitycznych i statystycznych;
 4. d) w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z

prezentowaniem reklamy behawioralnej;

 

3) na podstawie odrębnej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu:

 1. a) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail);
 2. b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych S7Health Sp. z o.o. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt a)-b) powyżej może być realizowany przez Medic-Seals Andrzej Giertuga za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail) oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon).

 

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Zakres przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych gromadzi oraz przetwarza:

 1. a) dane niezbędne do złożenia zamówienia zakupu usług opieki medycznej – klienci indywidualni tj. w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, data i miejsce urodzenia.

 

 1. b) dane niezbędne do złożenia zamówienia zakupu usług opieki medycznej – klienci firmy tj. w szczególności: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer NIP;

 

 1. c) informacje uwierzytelniające i identyfikacyjne służące rejestracji i logowaniu Użytkownika : nazwa

użytkownika, adres e-mail i hasło;

 

 1. d) dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail) przetwarzane w przypadku zgłoszeń wysyłanych z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie;

 

 1. e) dane o płatnościach (np. dane karty kredytowej lub tokeny płatności od zewnętrznych dostawców usług płatniczych, takich jak tPay, PayU, FDP);

 

 1. f) dane identyfikujące płatnika (imię i nazwisko, adres w przypadku klientów indywidualnych oraz nazwa firmy, adres siedziby i NIP w przypadku klientów firmowych) służące zaksięgowaniu płatności i wystawieniu odpowiedniego dowodu sprzedaży.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

1)dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 

 1. a) obsługi klientów;
 2. b) zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Medic-Seals Andrzej Giertuga
 3. c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora;

 

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Medic-Seals Andrzej Giertuga  na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

 

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Uprawnienia Użytkownika

 

Uprawnienia osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy

Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu

Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

5) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;

6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem, wymienione w sekcji „Kontakt w sprawie danych osobowych”.

 

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty w serwisie, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Użytkownika, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

 

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer) , Pliki Cookies

Administrator korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu.

 

Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu.

 

Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies:

 1. sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika;
 2. trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

 

Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

 

Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi, zgodnie z instrukcją producenta, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.

 

Usługodawca wykorzystuje Cookies m.in. w celu uwierzytelniania Użytkownika na stronie Serwisu,

utrzymywania sesji, dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics, analiz i badań oglądalności, a także świadczenia usług reklamowych.

 

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

 

Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom np. innym służbom w celu kontynuacji leczenia, prokuraturom na ich wniosek, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia).

 

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Przekazywanie danych poza Unię Europejską

Z uwagi na to, że Administrator korzysta z usług innych dostawców, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

 

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do Administratora w wybrany

przez siebie sposób:

 1. Wysyłając wiadomość e-mail na adres: sekretariat@medic-seals.pl
 2. Listownie na adres: Medic-Seals Andrzej Giertuga, ul. Akacjowa 1/6, 65-027 Zielona Góra